این نقاشی ساده بعد از رنگ شدن توسط کودکان می تواند نمادی از نوروز در اتاق خواب او باشد.